Interface ServerHeaderOrBuilder

  • Method Detail

   • hasMetadata

    boolean hasMetadata()
     This contains only the metadata from the application.
     
    .grpc.binarylog.v1.Metadata metadata = 1;
    Returns:
    Whether the metadata field is set.
   • getMetadata

    Metadata getMetadata()
     This contains only the metadata from the application.
     
    .grpc.binarylog.v1.Metadata metadata = 1;
    Returns:
    The metadata.
   • getMetadataOrBuilder

    MetadataOrBuilder getMetadataOrBuilder()
     This contains only the metadata from the application.
     
    .grpc.binarylog.v1.Metadata metadata = 1;